Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: [14/04/2022]

Deze gebruiksvoorwaarden (samen met de documenten waarnaar daarin wordt verwezen) laten u weten onder welke voorwaarden u onze website www.madoquaventures.com (onze site) kunt gebruiken. Dat omvat toegang tot, browsen of registreren om onze site te gebruiken. Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

Andere toepasselijke voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

  • Onze privacyverklaring, die u laat weten onder welke voorwaarden we persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen, die u aan ons verstrekt of die we uit andere bronnen ontvangen. Door onze site te gebruiken, erkent u dat we uw gegevens zullen verzamelen en verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van het privacybeleid en bevestigt u dat alle gegevens die u ons verstrekt juist zijn; en
  • Ons Cookiebeleid, dat u informatie geeft over de cookies op onze site.

Informatie over ons

Onze site wordt beheerd door Madoqua Ventures B.V. (wij of ons). Wij zijn opgericht en geregistreerd in Nederland met ondernemingsnummer KVK 84966246 en onze statutaire zetel is Madoqua Ventures B.V., De Dinkel, 8051 KK, Hattem, Gelderland, Nederland.

Om contact met ons op te nemen, kunt u ons een e-mail sturen naar info@madoquaventures.com.

Geen afhankelijkheid van informatie

De inhoud op onze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarover u beslissingen moet nemen. Als u advies wilt, moet u dit van een professional krijgen voordat u iets doet of niet doet op basis van de inhoud op onze site.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat de informatie op onze site actueel is, geven we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site juist, volledig of up-to-date is.

Wijzigingen in deze voorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Controleer het van tijd tot tijd om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we kunnen aanbrengen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Wijzigingen aan onze site

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en kunnen de inhoud ervan op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud op onze site op elk moment verouderd kan zijn en dat we niet verplicht zijn deze bij te werken. We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud erop, vrij zal zijn van fouten of weglatingen.

Toegang tot onze site

Onze site wordt u gratis ter beschikking gesteld. We kunnen niet garanderen dat het, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Uw toegang tot onze site is tijdelijk toegestaan. We kunnen onze site geheel of gedeeltelijk opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als, om welke reden dan ook, onze site op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van de nodige regelingen om toegang te krijgen tot onze site. U bent er ook verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site, op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke algemene voorwaarden, en dat zij deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en in het materiaal dat erop is gepubliceerd. Die werken worden wereldwijd beschermd door wetten en verdragen, ook met betrekking tot auteursrechten en handelsmerken. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina(‘s) van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen vestigen op inhoud die op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of grafische afbeeldingen afzonderlijk van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie van ons te verkrijgen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u, op ons verzoek, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

Beperking van onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de Engelse wet of andere toepasselijke wetgeving.

Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten we alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of enige inhoud erop – expliciet of impliciet.

We zijn niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor verlies of schade, hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, in verband met een van de volgende zaken (inclusief maar niet beperkt tot):

  • Gebruik van, of onvermogen om onze site te gebruiken; of
  • Gebruik van of vertrouwen op enige inhoud die op onze site wordt weergegeven.

Houd er rekening mee dat we niet aansprakelijk zijn jegens u voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen die u lijdt als gevolg van het gebruik van onze site.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of aan u het downloaden van enige inhoud erop, of op een website die eraan is gekoppeld.

Onze site bevat soms links naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden. Deze links worden alleen ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar op onze site wordt gelinkt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

Malware

We kunnen niet garanderen dat onze site veilig is of vrij is van bugs of malware. Het is aan jou om je informatietechnologie, computerprogramma’s en platform te configureren om toegang te krijgen tot onze site, en je moet je eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze site niet misbruiken door bewust trojans, wormen, logic bombs, andere malware (inclusief virussen) of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk of schadelijk is, op enigerlei wijze voor ons of een derde partij. U mag niet proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen, of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990 en mogelijk andere wetten. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk.

Toepasselijk recht:

Houd er rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan worden beheerst door Nederlands recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de Nederlandse rechtbanken exclusief bevoegd zijn.

Handelsmerken

U mag zonder onze toestemming geen door Madoqua Ventures B.V. geregistreerde handelsmerken gebruiken.

Contact

Als u vragen heeft over hoe we uw informatie verzamelen, opslaan of gebruiken, neem dan contact met ons op via info@madoquaventures.com

Makers van groene gassen en chemicaliën

Alleen scheikunde kan onze PLANEET redden